فرکانس کانال های پرشیانا در یاهست

فرکانس کانال های پرشیانا در یاهست

فرکانس کانال های پرشیانا در یاهست

جدیدترین لیست شبکه های گروه تلویزیونی پرشیانا در ماهواره ترکمنعالم(همجهت‌ یاهست)

Persiana Rap HD
Persiana Science HD
Persiana Sports HD
4TURK HD

TurkmenAlëm(Yahsat)
F:10762 V 27500

Persiana 2 HD
Persiana Latino HD
Persiana Sports HD

TurkmenAlëm(Yahsat)
10762 H 30000

Persiana 1 HD
Persiana Family HD
Persiana Cinema HD
Persiana Junior HD
Persiana Iranian HD
Persiana Comedy HD
Persiana Music HD
Persiana Nostalgia
Persiana Korea HD
Persiana Sonati HD
Persiana Sports SD
4KURD HD
Poker TV HD

TurkmenAlëm(Yahsat)
F:10803 H 27500

🟡 چند وقتی است شبکه های پرشیانا مورد توجه بینندگان زیادی قرار گرفته.

🟡 شبکه هایی مفرح از جمله پخش فیلم های سینمایی و سریال خارجی، پخش موزیک ویدئو ها، پخش مستقیم رقابت های ورزشی، برنامه های کودکان، مستند حیوانات و بسیاری شبکه های دیگر که باعث جلب بیینده های زیادی شده اند.

🟡 شبکه های پرشیانا تا حدود زیادی جای شبکه های جم رو پر کرده اند و اکثرا روی به این کانال ها آورده اند.

فرکانس کانال های پرشیانا در یاهست
Scroll to top