فرکانس شبکه های استانی در اینتلست 39

فرکانس شبکه های استانی در اینتلست 39

فرکانس شبکه های استانی در اینتلست 39

⭕️لیست تمامی شبکه های سراسری و استانی در ماهواره اینتلست 39

Intelsat-39 | 62.0°E

11555 VERTICAL
Symbol Rate 30000

IRIB TV1
IRIB TV2
IRIB TV3
IRIB TV4
IRIB TV5
IRINN
AMOOZESH
IRIB QURAN
MOSTANAD
OMID
NAMAYESH
OFOGH
iFILM
TAMASHA
VARZESH
POOYA
SALAMAT
NASIM
SEPEHR
IRIB TEST
TV3 HD
TAMASHA HD
VARZESH HD
MOSTANAD HD

10988 VERTICAL
Symbol Rate 1600

IRIB YAZD
R. NAMA YAZD

10991 VERTICAL
Symbol Rate 1580

IRIB SEMNAN
R. NAMA SEMNAN

10993 VERTICAL
Symbol Rate 1560

IRIB ESHRAGH
R. NAMA ZANJAN

10995 VERTICAL
Symbol Rate 1540

IRIB JAHANBIN
R. NAMA YASOUJ

10997 VERTICAL
Symbol Rate 1520

IRIB ESFAHAN
R. NAMA ESFAHAN

10999 VERTICAL
Symbol Rate 1500

IRIB AZARBAYJAN (GHARBI)
R. NAMA OROMIEH

11002 VERTICAL
Symbol Rate 3500

IRIB ILAM
IRIB KORDESTAN
IRIB KERMANSHAH
R. NAMA ILAM
R. NAMA SANANDAJ
R. NAMA KERMANSHAH

11005 VERTICAL
Symbol Rate 2300

IRIB GOLESTAN
IRIB TABARESTAN
R. NAMA GORGAN
R. NAMA MAZANDARAN

11009 VERTICAL
Symbol Rate 3500

IRIB KERMAN
IRIB HAMOON
IRIB KHALIJEFARS
R. NAMA KERMAN
R. NAMA BANDAR ABBAS
R. NAMA ZAHEDAN

11012 VERTICAL
Symbol Rate 2300

IRIB BARAN
IRIB QAZVIN
R. NAMA RASHT
R. NAMA QAZVIN

11016 VERTICAL
Symbol Rate 3500

IRIB AFTAB
IRIB HAMEDAN
IRIB NOOR (QOM)
R. NAMA KARAJ
R. NAMA HAMEDAN
R. NAMA QOM

11019 VERTICAL
Symbol Rate 2300

IRIB LORESTAN
IRIB KHOOZESTAN
R. NAMA KHORAM ABAD
R. NAMA AHVAZ

11023 VERTICAL
Symbol Rate 3500

IRIB FARS
IRIB DENA
IRIB BUSHEHR
R. NAMA SHIRAZ
R. NAMA SHAHRE KORD
R. NAMA BUSHEHR

11025 VERTICAL
Symbol Rate 2300

IRIB SAHAND
IRIB SABALAN
R. NAMA TABRIZ
R. NAMA ARDABIL

11030 VERTICAL
Symbol Rate 3500

IRIB KH. RAZAVI
IRIB KH. SHOMALI
IRIB KH. JONOOBI
R. NAMA MASHHAD
R. NAMA BOJNORD
R. NAMA BIRJAND

فرکانس شبکه های استانی در اینتلست 39
Scroll to top