مستر کد رسیورهای پرمیوم Master Code

مستر کد رسیورهای پرمیوم Master Code

مستر کد رسیورهای پرمیوم Master Code

🟪 مستر کد چیست؟همان رمز مادر رسیور ها میباشد که در مواقع خاص قابل استفاده است.

 

مستر کد رسیورهای premium

🟣مستر کد رسیورهای پرمیوم

Premium HD. TITANIUM

FINDER PREMIUM       7000 3327
FINDER PREMIUM       8000 3327
PREMIUM.10500         2288.9876
PREMIUM.12500         2121
PREMIUM.12000         2121
PREMIUM.14000         8899.8888
PREMIUM. 15000        8899.8888
PREMIUM. 16500        9878
PREMIUM. 10000        2288.9876
PREMIUM. 11000        2288.9876
PREMIUM. 23000        3503
PREMIUM. 25000        8888
PREMIUM. 27000        8888
PREMIUM. 2020          8888
PREMIUM. 30000        2288
PREMIUM. 1700          9878
PREMIUM. 1710          9878
PREMIUM. 1800          5555
PREMIUM. 1717          9878
PREMIUM. 1718          9878
PREMIUM. 1818          9878
PREMIUM. 1819          9878
PREMIUM. 1919          9878
PREMIUM.12800         2288
PREMIUM.12900         2288
PREMIUM.22900         2288
PREMIUM.22600         2288
PREMIUM.22500         2288
PREMIUM.22500         2288
PREMIUM T850,860    8765
PREMIUM T820           8765
TITANIUM.  9000         2613
TITANIUM.  9100         2613
TITANIUM.  9700         8191
TITANIUM.  9800         7124
TITANIUM.  9900         2613
TITANIUM.  19000       2288
TITANIUM.  20000       9514
TITANIUM.  21000       2288
TITANIUM.  22000       2288
TITANIUM.  24000       8888
TITANIUM.  26000       8888

مستر کد رسیورهای پرمیوم Master Code
Scroll to top